Печатные статьи


  
    Соціальна активність.
    Визначні особистості України 2020.

    «Мудрість, честь, слава»       

Відзначення державною нагородою України,
відзнакою Президента,орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

Олександра Кулика.

заслуженого лікаря України, доктора медичних наук,
нейрохірурга вищої категорії, лікаря функціональної діагностики...«за вагомий особистий внесок у виконання робіт із ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, у зв’язку з епідемічною ситуацією на території міста Бровари, спричиненою коронавірусом 2019-nCoV».


Орден князя Ярослаава Мудрого  — державна нагорода України для нагородження громадян за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, за визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність. Заснований у 1995 році. Орден виготовляється зі срібла з вигравіруваними на зворотньому боці словами «Мудрість, честь, слава».


Стаття в ЗМІ -  https://brovary.net.ua/oleksandra-kulyka-proponuyut-nagorodyty-ordenom-knyazya-yaroslava-mudrogo-v-stupenya/?fbclid=IwAR2Mc-0n3ZL-7iNsgfO6mLpS_SV_MckalZ-WcVzB9xKT8Zo-SqNI4s7upxI
 «Вчені прогнозують, що до 2050 року запаси прісної води практично вичерпаються, а 4 млрд людей навіть не зможуть задовольнити добову потребу в питній воді». 

«Людство не загине в атомному кошмарi - воно задихнеться у власних вiдходах»


АТ «БРОТЕП-ЕКО» було виконано поставку обладнання (градирні МГ-16) для комплексу по збору та утилізації звалищного біогазу (БГЗ).

Далі по тексту – інформаційна стаття по практиці використання біогазу звалищ для вироблення електроенергії та газу. 

АТ «БРОТЕП-ЕКО» закликає використовувати дані напрацювання lнституту газу НАН України для покращення екологічного стану навколишнього середовища України, створити Державну програму з дегазацiї полiгонiв твердих побутових вiдходiв.Жук Геннадiй Вiлiорович,

заступник директора,

 доктор технiчних наук  

lнституту газу НАН України

(м. Київ).

Стаття опублікована в газеті «Ділова панорама» 1(95)*2018, ст. 24-25.

Поводження з твердими побутовими вiдходами (ТПВ), в тому числi з їхнiми похiдними - звалищними газом та фiльтратом, сьогоднi набуває: стратегiчного, навiть загрозливого значення. Збувається пророцтво великого фiзика Нiльса Бора: «Людство не загине в атомному кошмарi - воно задихнеться у власних вiдходах». Незважаючи на розвиток технологiй спалювання, до 90% твердих побутових вiдходiв в свiтi ховають на полiгонах (звалищах).

В Українi щорiчно утворюється близько 13 млн. тонн ТПВ. Полiгони бiля великих та середнiх мiст отруюють повiтря, воду, негативно впливають на клiмат. Як вiдомо, в травнi 2016 року на смiттезвалищi бiля Львова сталася пожежа, загинуло декiлька людей. Ця трагедiя нарештi привернула увагу журналiстiв, громадськостi, державних та мiсцевих органiв влади до проблеми пожеж на полiгонах твердих побутових вiдходiв (смiттезвалищах), якi вiдбуваються регулярно. На звалищах видiляється метан, який змішуючись з повiтрям може горiти i запалювати смiття. При горiннi вiдходiв утворюються наднебезпечнi сполуки (дiоксини, фурани), якi спричиняють у населення онкологiчнi захворювання. Стандартна процедура вимірювання забруднення повітря не передбачене визначення концентрації цих сполук. Зазначена проблема вирiшується в усьому свiтi шляхом створення систем дегазації полігону i утилізації звалищного газу.

3 iншого боку, в теперiшнiй час, перед Україною стоїть питання пошуку альтернативних джерел енергiї. Полiгони твердих побутових вiдходiв (ТПВ) є джерелом бiометану: в результатi природних процесiв анаеробного бродiння кожна тонна побутових вiдходiв видiляє 120 ... 200 куб. м. бiогазу. В Українi налiчується близько 4,5 тис. полiгонiв ТПВ загальною площею бiльше 7,5 тис. га., якi представляють собою значний ресурс для видобутку бiометану. На 90 найбiльш потужних полiгонах ТПВ метановий потенцiал складає; близько 400 млн. куб. м./рiк.  Зважаючи на те, що метан має: в 25 разiв бiльший парниковий ефект, нiж вуглекислий газ, вказана кiлькiсть еквiвалентна 16 млн. т. вуглекислоти. Збiр, хоча б частини утворюваного бiогазу, дозволить внести iстотний внесок в боротьбу з парниковим ефектом. Крiм того, контроль за видiленням метану практично виключить стихiйнi загоряння полiгонiв. Останнiм часом проекти збору та утилiзацii звалищного бiогазу (БГЗ) активно розвиваються в Українi. Проведено дослiдження ряду полiгонiв ТПВ: визначено склад звалищних газiв, продуктивнiсть свердловин, встановлений потенцiал видобутку БГЗ. Розроблено ефективнi технологii перекриття тiла полiгону, збору та утилiзацii БГЗ. Прийнято закон, що встановлює «зелений тариф» на електроенергiю, отриману шляхом утилiзацiї звалищного газу.


Збiр та утилізація звалищного газу є обов'язковою умовою приєднання України до європейського співтовариства.

Високий енергетичний потенцiал бiогазу полiгонiв ТПВ (до 70% метану) сприяє ефективному його застосуванню замiсть природного газу. Багатий досвiд lнституту газу НАН України в галузi використання горючих газiв дозволив розробити рiзнi технологiчнi схеми застосування бiогазу. Звалищний газ пiсля попередньої переробки може бути використаний для заправки автомобiлiв, у тому числi, що перевозять ТПВ. Для цього необхiдно збагатити бiометан, прибравши вуглекислий газ. Потiм, для заправки балонiв автомобiлiв, метан стискають або зрiджують.

При наявностi поблизу полiгону лiнiї електропередачi, бiогаз, без попереднього збагачення, утилiзується в поршневих ДВС - генераторах i через трансформаторну пiдстанцiю передається в мережу. При продуктивностi системи свердловин 600 куб. м./год потужнiсть енергетичної установки складе близько 1 МВт, а в разi когенерацiйної установки - додатково 1,2 МВт теплової енергiї. Тепло може бути використано в комунальному господарствi або для виробничих цiлей (парникового господарства, випалу цегли, осушки деревини тощо).

Необхiдно вiдзначити, що висока температура згоряння багатого метаном бiогазу (близько 1200 °С) дозволяє; використовувати його в екстремальних технологiях, наприклад, утилiзацiї небезпечних вiдходiв на територiї полiгону ТПВ.

Вченими lнституту газу НАН України розроблено проекти впровадження на полiгонах ТПВ Київської, Житомирської, Миколаївської, Хмельницької областей промисловi комплекси захисту атмосфери вiд парникових газiв та їx утилiзацiї з виробленням електроенергiї загальною потужнiстю 6,5 МВт для Енергоринку. На теперiшнiй час цими об'єктами вже вироблено та поставлено в мережу на безперервнiй основi 70 млн. кВт/год. При цьому реальне скорочення викидiв парникових газiв склало бiльше 300 тис. тон в еквіваленті вуглекислоти. Впровадження розроблених технологiй на крупних полігонах ТПВ України дозволить щороку стабiльно виробляти електроенергiї на 6.5 млрд. грн, заміщати 0.5 млрд. куб. м природного газу.

Досягнуто економiчної рентабельностi проекту, що є винятком для екологічних проектів. Строк окупностi його складає бiля 2 рокiв. Впровадження виконано без залучення бюджетних коштiв.

В майбутньому буде доцiльно використовувати вітчизняне електрогенеруюче обладнання замiсть iмпортованого, яке використовується зараз. Розповсюдження нашого досвiду по всiм звалищам України стримує брак коштiв мiсцевих бюджетiв (хоча цi кошти повернуться через «зелений тариф» на вироблену електроенергiю за 2-3 роки), невизначенiсть з земельними дiлянками для розмiщення об'єктiв системи утилiзацiї газу та, подекуди, супротив органiзацiй, якi експлуатують звалища.

         Доцiльно створити Державну програму з дегазацiї полiгонiв твердих побутових вiдходiв Украiїни з залученням lнституту газу та iнших установ НАН України. Потрiбно також передбачити пiдтримку створення систем дегазацiї на вiдносно невеликих полiгонах ТПВ, де рентабельнiсть впровадження, навіть за наявностi «зеленого тарифу», невисока. 

Журнал «Главный механик» №1/2011

 

РЕЗЕРВЫ ЭКОНОМИИ

В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТЭС, АЭС И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

 

А.П. Неделько,

технический директор ЗАО СП «БРОТЕП-ЭКО»

Украина, г. Бровары, ул. Кирова, 88

E-mail: info@brotep.com.ua, тел./факс: +380(4594) 543-89;628-79

 

Аннотация. Рассмотрены технико-экономические аспекты реконструкции и модерниза-

ции сооружений оборотного водоснабжения, влияние технического состояния градирен на

окружающую среду, потребление природных ресурсов и электроэнергии, основные причины

повреждения технологических элементов градирен. Приведены результаты реконструкции

градирен конкретных предприятий, даны рекомендации по выбору современных образцов обо-

рудования и средств автоматизации, обеспечивающих экономичность, надежность и долго-

вечность сооружений и машинного парка.

 

Ключевые слова: оборотное водоснабжение, градирни, реконструкция, ТОиР, охрана окру-

жающей среды.

 

Abstract. Technical-and-economic aspects of reconstruction and modernization of constructions of

recycling water supply, influence of the technical state of cooling towers on environment, consumption

of natural resources and electrical energy, basic reasons of failure of technological elements of cooling

towers are considered. Results of reconstruction of cooling towers at certain enterprises are stated,

recommendations on selection of modern samples of equipment and automation means providing costeffectiveness,

reliability and durability of constructions and machines’ park are given.

 

Key words: recycling water supply, cooling tower, reconstruction, MRO, environmental protection.

 

На сегодняшний день отведение низкопотенциального тепла от технологического оборудования при помощи  градирен - наиболее дешевый способ, который разрешает сэкономить не менее 95% свежей воды. Но в условиях экономического кризиса на многих предприятиях СНГ градирням, как сооружениям оборотного водоснабжения, не приделяется нужного внимания. По ошибке считается, что градирня - это второстепенное сооружение, при этом на протяжении многих лет может находиться в аварийном состоянии или эксплуатироваться без основных технологических элементов - водоуловителя, оросителя, форсунок и вентиляторов. Конечно, об эффективной работе и экологической безопасности в таком состоянии не может быть и речи. Только эффективная работа градирен и их правильная эксплуатация разрешает значительно уменьшить использование природных ресурсов производствами, энергопотребление и ощутимо ограничить отрицательное  влияние на окружающую среду. Это подтверждается не только  теоретическими расчетами, но и работой предприятий Западной Европы, где аналогичные технологии и оборудование используются больше 20 лет. Так, в Чешской республике за последние 5 лет реконструированы градирни практически всех ТЭЦ.

Влияние атмосферных охладителей (градирен) на окружающую среду в настоящее время является предметом пристального внимания широкого круга специалистов. Объясняется это тем, что тепловые выбросы ТЭС и АЭС становятся равноценными по количеству энергии некоторым атмосферным процессам. Например, в местах сосредоточения больших ТЭС и АЭС наблюдается повышение температуры окружающей среды, изменяется ветровой режим, повышается влажность воздуха и т.д. Особой проблемой являются вынесения в атмосферу с влагой химических и биологических примесей, в том числе болезнеобразующих бактерий, на расстояние до нескольких сотен метров. Непосредственная близость расположения некоторых предприятий к жилым домам приводит к повышению влажности воздуха, а зимой к обледенению окон.

 Из большого количества вопросов,  связанных с этой проблемой, особое внимание следует уделить капельному выносу из вентиляторных и башенных градирен, что более всего влияет на окружающую среду. Капельная влага, которая выносится из градирни  в результате ее повреждения, влияет на окружающую среду, в результате чего наблюдается туман, выпадение сконденсированных капель в направлении ветра, увлажнение территории, реже - образование туч. В холодную пору года усложняется движение на транспортных магистралях, могут выйти из строя прилегающие линии электропередачи и подстанции, а что главное, из оборотных систем ТЭС и АЭС бесповоротно теряются значительные объемы воды, что отрицательно сказывается на воспроизводящих возможностях водных ресурсов.

Кроме этого, даже при незначительном боковом ветре будет наблюдаться значительный вынос влаги через входные окна. При этом затраты воды на подпитку составят 5 ± 0,5% при максимально допустимой норме - 2%, что приведет к увеличению расхода воды на подпитку и ухудшению экологического состояния  вокруг градирни.

Потери воды при расходе воды в оборотном цикле 12 000 м3/час и перерасходе воды на подпитку  равном 2% составят 1 920 000 м3/час (при количестве рабочих часов 8 000 в год), что при минимальной цене на техническую воду 0,04 долл. США/ м3 составит 76 800 долл. США в год.

Таким образом, для успешной эксплуатации оборотных циклов в населенных районах и промышленных центрах  для сохранности окружающей естественной среды, особое  внимание следует уделить эффективной работе вентиляторных и башенных градирен. За последние несколько лет технология проектирования и изготовления комплектующих для вентиляторных и башенных градирен усовершенствовались настолько, что даже разработки сравнительно недавних времен, которые сохранились в неплохом состоянии, значительно им проиграют. Поэтому даже в случаях, когда градирня «успешно» работает и удовлетворяет все потребности в охлаждении, существует смысл провести реконструкцию и обновить комплектующие. Не говоря уже о тех нередких случаях, когда состояние градирни не разрешает нормально эксплуатировать водооборотный цикл. Выбор конкретной схемы реконструкции должен разрабатываться непосредственно в каждом конкретном случае на основании технико-экономических расчетов.  Один из наиболее распространенных вариантов реконструкции предусматривает неполный демонтаж старых конструкций и комплектующих, и использование бассейна и другой инфраструктуры для установки новых блочных градирен.

Анализ возможных путей энерго- и ресурсосбережения без значительных при этом капитальных затрат на ТЭС и компрессорных станциях показал, что резервом оперативного и малорасходного решения этой проблемы является реконструкция действующих градирен.

От эффективности работы градирен зависит степень реализации преимуществ систем оборотного водоснабжения в техническом и экологическом аспектах по сравнению с прямоточными системами, а также производительность технологического оборудования, качество и себестоимость выпускаемой продукции, удельный расход сырья, топлива и электроэнергии. Кроме того, эффективная работа градирен, их правильная эксплуатация разрешает значительно уменьшить использование производством природных ресурсов, энергопотребление и существенным образом ограничить отрицательное влияние на окружающую среду.

Соответственно  разработанной методике расчета для турбоблока мощностью 1 000 МВт снижение температуры циркуляционной воды на 1°С существенным образом влияет на экономию условного топлива d/dt2B, (тыс.× т)/год ×°С (см. рис. 1).

При снижении температуры циркуляционной воды лишь на 2°С, время окупаемости работ по реконструкции составляет:

- для градирни турбоблока мощностью 1000 МВт - от 4,5 до 7 месяцев;

- для градирни турбоблока мощностью 310 МВт - от 5 до 7 месяцев.

Основу реконструкции градирен составляет установка оросителя с гофрированных ПВХ листов, который обеспечивает  наибольшую поверхность соприкосновенья для тепломассообмена воды с воздухом, водоуловителя с высокой улавливающей способностью (до 0,01%) и форсунок. Материал оросителя и водоуловителя трудногорюч.

Так, в процессе предварительно проведенного обследования  и анализа существующего состояния в 2000 году  башенной градирни №2 Симферопольской ТЭЦ площадью орошения F=1 600 м2 производительностью по  воде 10 000 ÷ 12 000 м3/час была выявлена необходимость замены деревянного оросителя, который в процессе эксплуатации вышел из строя и разрушился, а также полного восстановления водораспределительной системы из-за присутствия сквозной коррозии.  Сама градирня на тот момент работала в брызгальном режиме, что разрешало обеспечивать температурный перепад  Δt,°С (разность между температурой нагретой воды t1 и температурой охлажденной воды t2) всего лишь 8°С (см. рис. 2).

 

Благодаря проведенной реконструкции путем установки 1 яруса оросителя с гофрированных ПВХ листов и оросительных форсунок типа РТ-240 (см. рис. 3), температурный перепад Δt,°С на градирне увеличился с 8°С до 11÷14°С в зависимости от температуры атмосферного воздуха, что разрешило значительно повысить показатели производительности и экономии использования сырья всем производством. 

Но учитывая тот факт, что в абсолютном большинстве градирни построены 20÷40 лет тому назад и к настоящему времени существенным образом изношены, то во многих случаях экономически нецелесообразно осуществлять восстановление строительных конструкций. В таком случае рационально демонтировать разрушенную градирню и на ее месте  установить блочные вентиляторные градирни серии БВГ в соответствующем количестве исходя из производительности всего оборотного цикла. Градирни данной марки  не имеют аналогов в странах СНГ, используются как для строительства новых водооборотных циклов, так и замены типовых градирен во время реконструкции существующих, комплектуются экономичными вентиляторами, специальными форсунками, высокоэффективным оросителем, водоуловителем, что способствует повышению эффективность работы  и снижению потребления электроэнергии при уменьшении габаритов.   Данные градирни обеспечивают эффективное охлаждение оборотной воды при довольно высокой плотности орошения (до gж=14,5 м3/ м2×час).

         Так, на SA «CENTRALA ELECTRІCA DE TERMOFІCARE №1» ТЕЦ-1 г. КИШИНЕВ, Республика Молдова при реконструкции оборотного цикла водоснабжения была осуществлена замена башенной градирни площадью орошения F=800 м2 на блочные вентиляторные градирни марки БВГ-600 «МАКСИ» (см. рис. 4).

  В процессе разработки технических решений по реконструкции оборотного цикла водоснабжения на данном предприятии  была предложена оптимальная схема  расположения градирен БВГ-600 «МАКСИ» на  железобетонном бассейне  с привязкой к существующим опорам, балкам и колоннам. Для эффективной  работы вышеуказанных градирен  достаточно было задействовать 50% существующего бассейна башенной градирни. Но в данном случае при эксплуатации градирен используется полностью весь объем бассейна. Это разрешает обеспечить более низкие температуры охлажденной воды за счет развитой поверхности бассейна для тепломассообмена воды с воздухом и дополнительного охлаждения воды перед градирнями путем перемешивания с охлажденной водой.

 Максимальное использование имеющихся коммуникаций, сетей и насосного оборудования,  а также проведение работ по восстановлению бассейна, опорных  конструкций, а не строительство и приобретение нового оборудования повлияло на уменьшение стоимости внедряемого проекта реконструкции оборотного цикла водоснабжения с параллельным достижением максимально низких температур охлажденной воды.

Вопрос о снижении себестоимости продукции, в том числе за счет уменьшения затрат электроэнергии, стоит очень остро перед каждым  руководителем предприятия. Почти каждое предприятие горно-металлургического комплекса имеет собственную электростанцию для изготовления электроэнергии на собственное производство. Так, например, на Ясиновском коксохимическом заводе  среднечасовое потребление электроэнергии составляет 11,5÷12,5 МВт, что обеспечивается генератором мощностью 12,5 МВт. В состав электростанции, как правило, входят турбины разных типов, генератор, циркуляционная система водоснабжения и вентиляторные градирни.

Рассмотрим экономию электроэнергии на примере одного из металлургических предприятий Донецкого региона. При осуществлении реконструкции оборотного цикла водоснабжения выполнено частичную модернизацию многосекционных вентиляторных градирен типа ВГ-70.  Предприятием ЗАО СП «БРОТЕП-ЕКО» осуществлена поставка отдельных технологических комплектующих (водоуловителя, оросителя, оросительных форсунок, вентиляторных установок в комплекте с рабочим колесом, диффузором и электродвигателем), а также многофункциональных систем управления и контроля работы вентиляторных установок и градирен вообще (далее по тексту СУиК). На сегодняшний день согласно условиям подписанного Договора выполнена частичная поставка вентиляторных установок и многофункциональных СУиК в количестве 11 /одиннадцати/ штук. Вентиляторные установки  были укомплектованы 2-х скоростными тихоходными асинхронными электродвигателями  нового поколения серии РМН. СУиК разрешает автоматически переключать число оборотов в соотношении 1:2, т.е. переходить с первой скорости на вторую и наоборот в зависимости от атмосферных параметров, в частности температуры воздуха по «влажному» термометру, и тем самым регулировать электропотребление не только на протяжении конкретной поры года, но и на протяжении отдельных суток. Температура воздуха по «влажному» термометру является фактической границей охлаждения оборотной воды на градирнях и может достигать своих критических значений для работы градирен несколько раз на протяжении одних суток.

В то же время стоимость электродвигателя составляет около 70% от общей стоимости всей вентиляторной установки. Для обеспечения продолжительной, эффективной эксплуатации и предупреждения преждевременного выхода из строя такого дорогого оборудования как электродвигатель  вентиляторной установки, ЗАО СП «БРОТЕП-ЭКО» осуществляет автоматизацию работы градирни с возможностью ручного управления и комплектует  градирни системой управления и контроля (см. рис. 5). СУиК выполняет мониторинг и диагностирование основных параметров работы электродвигателя - температуры подшипников, обмоток статора, входной воды на градирню, величину  вибрации, и осуществляет автоматическое выключение/включение соответственно при превышении и стабилизации данных параметров. Своевременное выкключение электродвигателя вентиляторной установки, в частности при температуре входной воды меньше 15°С, разрешает избежать обледенения, разрушения и соответственно обвал под влиянием увеличения собственного веса почти вдвое отдельных технологических элементов, таких как лопасти рабочего колеса, ороситель и непосредственно сам двигатель. Для осуществления плавного пуска/остановки, переключение скоростей электродвигателя и соответственно предотвращения  возникновения значительных нагрузок пусковых токов,  СУиК комплектуется устройством задержки времени. При этом количество пусков/остановок электродвигателя на протяжении одного часа также строго ограничивается (не больше трех раз), что наиболее актуально в период пусконаладочных работ вентиляторной установки. СУиК разрешает осуществлять диспетчеризацию, т.е. передачу данных на центральный компьютер.

Учитывая собственные наработки в сфере автоматизации работы вентиляторных установок и вообще всей градирни  по желанию Заказчика ЗАО СП «БРОТЕП-ЭКО»  может осуществить поставку двигателей с частотно регулированными электроприводами. При использовании частотно регулированных электроприводов исключаются потери на пусковые тока, снижается среднее электропотребление двигателя.

Согласно исследованиям НИИ электроэнергетики США, переход от метода аварийного обслуживания (от аварии до аварии) к методу диагностирования фактического  технического состояния машинного оборудования разрешит обеспечить экономию затрат на обслуживание около 47%. Аналогично, переход от метода планово-предупредительного обслуживания к обслуживанию по фактическому состоянию разрешит обеспечить экономию затрат на обслуживание около 32%. Исходя из выше приведенного, создание и внедрение системы мониторинга и диагностирования электродвигателей быстро окупается.

Имеющиеся наработки, опыт реконструкции градирен ТЭС и промышленных предприятий, а также наличие большой гаммы современных материалов, комплектующих и  оборудования, которые используются для восстановительной реконструкции или модернизации градирен, позволяют реализовывать проекты разной сложности и модификаций. При этом решаются вопросы экономии воды и снижения выбросов за счет уменьшения выноса воды, снижения эксплуатационных затрат на счет применения долговечных комплектующих.

 


 

 

Журнал "ОйлМаркет" 01.2011

специальные Градирни для предприятий нефтегазовой отрасли северных регионов

Модельный ряд блочных вентиляторных градирен производства АО «БРОТЕП-ЭКО» пополнился новыми разработками. В 2010 году для Ачинского нефтеперерабатывающего завода была разработана, изготовлена и поставлена вентиляторная градирня 2БВГ-42 «МАКСИ» (БВГ-600 «МАКСИ» М1) предназначенная для работы в суровых условиях Красноярского края, где температура воздуха в зимний период может опускаться до -60°С.

Учитывая особенности климата данного региона каркас градирни, ограждающие конструкции и переходные площадки изготовлены из хладостойкой низколегированной конструкционной стали марки 09Г2С обработанной, для предотвращения возникновения коррозии, методом горячего цинкования. Хладостойкость данной марки стали позволяет обеспечить жесткость и надежность конструкции при температурах атмосферного воздуха до -70°С.

Конфузорно-диффузорная часть, водораспределительная система, обшивка и опорные конструкции для укладки блоков оросителя и водоуловителя градирни изготовлены из ПАС (полиэстер армированный стекловолокном). Данный материал обеспечивает антикоррозионную стойкость и долговременную работу основных технологических элементов градирни, находящихся в зоне пагубного влияния влажного воздуха, нередко содержащего агрессивные вещества, что актуально для предприятий нефтеперерабатывающей и химической отраслей промышленности.

Материал ПАС сочетает в себе все положительные характеристики дерева, металла и пластика, не имея при этом их недостатков. По теплопроводности стеклопластик близок к дереву (0,25-0,3 Вт/м×К), но в отличие от дерева он не боится ни сырости, ни плесени. Горение не поддерживает, при недолгом воздействии открытого пламени лишь слегка разрушается его верхний слой, при длительном – повреждения более серьезны, однако ни в том, ни в другом случае ядовитых или вредных для организма веществ не выделяется. По прочности стеклопластик сравним со сталью (предел прочности на сжатие - от 410 до 1180 МПа, а на изгиб - от 690 до 1210 МПа), однако не подвержен коррозии и окислению. При понижении температуры окружающей среды прочностные характеристики ПАС только повышаются. Согласно испытаниям, долговечность конструкций из ПАС  рассчитана на полвека, а на практике они успешно используются уже в течение 25 лет.

Конструктивные элементы каркаса градирни, работающие под постоянной нагрузкой, а также отдельные комплектующие такие как, опорная рама под вентиляторную установку, крепежные элементы и оросительные форсунки изготовлены из нержавеющей стали.

Эффективность и надежность долговременной работы градирни непосредственно зависит от оросителя, его модификации и материала изготовления. В данном проекте применен ороситель из гофрированных ПАС  (толщина листа не менее  2÷3мм).

Учитывая климатические особенности северного региона, в градирне применен специальный метод укладки блоков оросителя для предотвращения попадания воды и льдообразования на стенках градирни в процессе работы  при отрицательных температурах. А поворотные пластины в жалюзийных блоках позволяют регулировать количество холодного воздуха, попадающего в градирню.

Все материалы, примененные в данной градирне, соответствуют требованиям к оборудованию, работающему в агрессивной среде нефтеперерабатывающих и химических предприятий при отрицательных температурах северного региона.

Градирня оснащена автоматической системой управления и контроля с частотно-регулируемым электроприводом, которая обеспечивает:

         - ручное и автоматическое управление скорости вращения вентиляторов в зависимости от температуры охлаждённой воды для предотвращения льдообразования в зимний период (датчики температуры входят в комплект),

         - защитное отключение и автоматический запуск каждого двигателя,

         - включение вентиляторов на реверс для борьбы с обледенением.

- осуществление пуска двигателя в щадящем для него и пусковой аппаратуры режиме и повысить за счёт этого их надёжность;

- полную защиту вентиляторной установки от повышенной вибрации при нарушении целостности диффузора и рабочего колеса, их обледенении и т.д.;

- возможности вывода информации на пульт диспетчера.

 

Технические характеристики градирни 2БВГ-42 «МАКСИ» (БВГ-600 «МАКСИ» М1)

Проектные данные

Ед. изм.

Значение

Вид градирни

 

Противоточная

Количество секций

шт.

2

Расположение секций

 

Линейное

Производительность по воде

м3/час

200÷600

Габаритные размеры градирни (длина х шир. х выс.)

мм

8400х4200х5750

Давление в системе водораспределения

м.вод.ст

3

Тип соединения мотора и вентилятора

 

Прямой

Диаметр вентилятора

мм

2 х 2400

Степень защиты электродвигателя

 

IP55

Взрывозащита

 

1Exd IIBT3 (или 1Exd IIСT4)

Количество фланцев ввода воды

мм

2x200

Масса градирни (сухая) не более

кг

6 400

 


 

BUSINESS JOURNAL «INTELNEWS»
UKRAINE’S LEADING ENGLISH-LANGUAGE NEWS AGENCY
(SPECIAL ISSUE: KIEV REGION)

NOVEMBER, 2007

ACCORDING TO THE LAWS OF ECO-FRIENDY ENERGETICS

Water is a priceless gift of nature. Among all ways to use water the mankind knows one more very important way - industrial usage of water. no enterprise can work without it. how to provide constant supply production with industrial water? how to separate heat from industrial appliances and use minimal amount of water? in brotep-eco cjsc in brovary you can receive the answer.

optimal variant which allows decreasing usage of water by 95 % was found here. in brotep such appliances as coolers are produced. we have asked the chief of THE ENTERPRISE. Mr. MYKHAILO HRYSHCHUK ABOUT THE ACTIVITY AND PERSPECTIVES OF THE ENTERPRISE. - Mr. Hryshchuk, please, tell us about the gadgets you produce.

- The kind of our production has been known to producers long time ago. There were coolers in soviet times. They are essential. And our cooler build according to the new technologies is very necessary now. On the one hand it saves ecology on the other - it is a real economy of energy resources. And by the way due to this factor we think about competition in Ukrainian market as well. West European and Russian producers will bring their production to Ukraine and it will be more difficult for us to work. But competition makes us develop. And it is a positive side. That is why our credo is developments, discoveries, research.

- What does cooler mean? - These are huge industrial coolers of water, or simply cooling towers. When after some production process where high temperatures were used, water which cooled this process needs to be cooled as well. For that purpose one uses cooler. They are placed on the territory of the plant. The water passes through definite circle and then is used for production again. In such a way there is a closed process. Earlier when nobody paid attention to ecology and water was taken from a hole, river or lake and worked warm water was poured off into the environment it made harm for nature. Whole lakes were contaminated, fish died changed the eco-system. This is on the one hand and now on the other. If these are big coolers, for example, in chemical plants which work badly, chemicals penetrate into water and atmosphere and ruin environment. In winter in frosty weather water from cooler can appear on the transmission facilities which can cause icing of wires and they can break off. We had such examples in the past. This is ecological factor. And economic as well. There are big coolers on the enterprises. They are outdated because need huge energy consumption. We produce small coolers which perform the same function but need less energy. That means that one can make 4-times smaller cooler and it will use 4-times less energy. All secrets are in the technological part of the cooler. Our team is constantly working on this question. It would be a mistake to open the technological side of cooler but I will say that they almost do not make emissions. Cooler should be safe and water saved.

- How long has been your enterprise working? - 17 years already. We are one of the oldest non-state enterprises in Brovary. It was not easy for us to survive. Our ideas and production were in demand but enterprises stopped, their work, went bankrupt and we had very little orders. And to survive besides our main work we run additional business. We tried many things. We were engaged in building, insurance business, mounted money depositaries for banks. We even had our own trade network. Because enterprises paid us not with money but with their production. We sold it and added something else. We even had our own bees. We received poison for pharmacy. But for 12 years we engaged only in our main business - produce and set coolers. Together with us other enterprises stood on their feet and our service is needed.

We have developed. We have our own plant, built our office and build our perspective. - How does the technology of production change? - Considerably. If in soviet times coolers were made from metal and even wood, today we work with polymers. All parts of the cooler are made from modern polymers. Our products are compact, esthetic, and economic and have the same capacity as the old big ones. We were one of the first in Ukraine to produce polymer irrigators. But they were already known in the world though in our country they were not produced. We began co-operation with Check firms which were engaged into the same production. We went to Check republic to exhibitions and enterprises.

Once we took presentation letters with our production and hoped that somebody would make deal with us and order products. But our hopes dfd not come true. But we brought many lessons, useful information, and experience with us. We got acquainted with American specialists and soon went to America. There we signed agreements on purchase of component parts. We got information about international institute of coolers. So we got the access to the data base of the institute CTI. This helps us to develop. - Tell us, please, where do you take workers and how do you teach them? - People are the big treasure of the enterprise. And every our employee deserves recognition. But I will speak about one person the generator of the most ideas which we later implemented. This is Mr. Andriy Nedilko. He is the technical director and brains of the enterprise. The matter is that our products are not standard. We make orders for particular enterprise. So we can consider each our product to be exclusive. It is not easy. That is why we have creative team which is devoted to work. We have a serious designer's department which solves difficult questions and should satisfy the customer. Our people like and value their work. I remember difficult times when we could not pay salary for two months. And then I said that we would work half-time because did not have money for salary. But people agreed to work full-time for half-salary. It was really astonishing. Later we got out of crises and paid full salary but nobody forgot about that situation. We have a stable team. We have 5 employees who work with us 16 years and 10 who work 10 years. Of course we teach youth. Now we can advice others how to work in our branch. Our advice is listened to. We conduct studies. This October our specialists were in seminar in Kharkiv, hold lectures. They were not only attentively listened to but also given questions after thesis and people even argued between themselves. Our enterprise is growing. We have a lot of awards. According to the business-rating (where such factors are taken into account: work productivity, production volume and level of salary) we took second place in our branch in Ukraine. - Where is your production realized now? - First of all in Ukraine. But we also import our goods abroad to Russia, Estonia, and Lithuania. We work with Moldova. Worked with Byelorussia for a long time. But now they prefer native producers. Now we develop relations with Georgia. Co-operate with Bulgaria, Serbia and even Greece.

That is why we constantly implementing innovations because only in that way we can be in good level.


 

ЖУРНАЛ ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА
№2 2008 ГОД

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ С СИСТЕМОЙ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СОГЛАСНО ISO 9001:2000г.

Известно, что эффективность деятельности предприятий в определяющей степени зависит не столько от имеющихся ресурсов, сколько от умения грамотно ими управлять.

В каждой стране, в том числе и в Украине, можно назвать сотни предприятий, имеющих сертификат соответствия стандарту IS0 9001, на которых повысились культура менеджмента и авторитет у потребителей, успешно решаются социально-экономические проблемы.

В условиях рыночных отношений качество производимой продукции становится важнейшим фактором в конкурентной борьбе.

Это очень хорошо понимают отечественные предприятия, одно из которых - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БРОТЕП-ЭКО", обратилось в Киевскую торгово- промышленную палату с просьбой о помощи в разработке системы менеджмента качества согласно международным стандартам серии ISO 9000.

ЗАО СП "БРОТЕП-ЭКО"
ЗАО СП "БРОТЕП-ЭКО"

ЗАО СП "БРОТЕП-ЭКО" работает в сфере энергосберегающих технологий промышленного водоснабжения в составе холдинга "Бротеп" с 1994 г. Оно имеет опыт строительства, модернизации и реконструкции оборотных циклов на предприятиях всех отраслей промышленности; осуществляет разработку, проектирование, изготовление, монтаж и наладку градирен малой, средней и большой производительности, а также комплектующих к ним с использованием современных технологий.

При производстве градирен используются материалы и комплектующие от лучших производителей. Продукция ЗАО СП "БРОТЕП-ЭКО" поставляется во все области Украины, а также 21 страну, в том числе Литву, Эстонию, Белоруссию, Чехию, Россию, Сербию, Болгарию, Грецию и. др.

Поэтому вопрос внедрения СМК для ЗАО СП "БРОТЕП-ЭКО" был особенно важным.

Специалисты Киевской ТПП на основе международного стандарта серии IS0 9001:2000 г. в короткие сроки разработали и внедрили на предприятии СМК, которая в январе т. г. была сертифицирована "ТЮФ Норд Украина", а уже в феврале состоялась церемония вручения сертификата.

Теперь у предприятия ЗАО СП "БРОТЕП-ЭКО" открываются новые возможности выйти на рынки сбыта своей продукции, а также повысить ее конкурентоспособность.

Лариса Ворошило

начальник научно-методического
центра СЕЙТЕХ Киевской ТПП

 


Журнал OIL Маркет 07//2008

ЭФФЕКТИВНАЯ ГРАДИРНЯ ОТ «БРОТЕП-ЭКО»

В апреле этого года АО «Лукойл-Одесский нефтеперерабатывающий завод» после двухлетнего перерыва возобновил переработку нефти.

К этому времени на предприятии кроме прочих инноваций были установлены блочные вентиляторные градирни БВГ-300 «БАЗИС» и БВГ-600 «МАКСИ» производства ЗАО СП «БРОТЕП-ЭКО» (Украина), которые предназначены для охлаждения технической воды на предприятиях почти во всех отраслях промышленности, в том числе в химической и нефтехимической.

Эти градирни позволили вдвое сократить потребление электроэнергии для охлаждения прежнего объема сточных вод, что весьма актуально для Одесского НПЗ НК «Лукойл», поскольку предприятие тесно связано с городской системой энергоснабжения.

Принцип работы градирен состоит в том, что нагревшаяся в процессе производства вода по трубам водораспределительной системы подается на форсунки, равномерно распределяющие ее по поверхности оросителя, и, проходя сверху вниз, охлаждается встречным потоком воздуха, который создает вентилятор.

АО «Лукойл-Одесский нефтеперерабатывающий завод»При этом она стекает непосредственно в предназначенный для ее сбора бассейн, куда попадают также и захватываемые потоком воздуха капли воды, которые удерживает специальный водоуловитель. В числе основных конструктивных особенностей данного оборудования — полимерный ороситель, который обеспечивает высокий эффект охлаждения воды при низком аэродинамическом сопротивлении, не засоряется и обладает стойкостью по отношению к низким температурам воздуха; а также входящие в состав вентиляторной установки импортный 2-скоростной электродвигатель типа РМН, рабочее колесо с пластиковыми лопастями и диффузор.

Каркас градирен состоит из металлоконструкций, обработанных специальным высокоэффективным антикоррозионным покрытием. Обшивка состоит из профильных оцинкованных листов с полимерным покрытием или ПВХ листов.

Отметим, что «БРОТЕП-ЭКО» производит вентиляторные градирни уже более 10-ти лет. На сегодня, кроме Одесского НПЗ, компания оснастила аналогичным оборудованием НПК «Галычина» (три БВГ-1000 и три БВГ-600), ОАО «Укртатнафта» (четыре БВГ-1000 и шесть малогабаритных вентиляторных градирен ГМВ-100Н) и ЗАО «ЛИНИК» (пять вентиляторных градирен ВГ-70) в Украине; а также ОАО «Мозырский НПЗ» (ВГ-70) в Республике Беларусь и ОАО «НК «Роснефть — Туапсинский НПЗ» (три БВГ-600) в России.

Кроме того, в ближайшее время «БРОТЕП-ЭКО» установит еще три БВГ-1000 на НПК «Галичина», девять БВГ-600 на Гнединцевском и Качановском газоперерабатывающих заводах ОАО «Укрнафта» и еще по одной БВГ-600 и БВГ-300 на ОАО «НК «Роснефть - Туапсинский НПЗ».

По желанию заказчика градирня комплектуется системой управления и контроля (СУК), которая дает возможность мелко калибровать рабочий диапазон мощности, что, в свою очередь, обеспечивает мобильность управления работой электродвигателя путем подбора необходимой нагрузки в конкретных метеорологических условиях и в зависимости от температуры охлажденной воды на выходе из градирни.

Иными словами, СУК позволяет вести технологичный режим охлаждения воды; осуществлять пуск двигателей с низкими пусковыми токами; переводить двигатель на меньшую частоту оборотов вместо его выключения; что, в совокупности, дает существенную экономию электроэнергии (от 30 до 60%), а также повышает надежность самих двигателей.

G Analytics
сайт создан компанией